Styrk rettssikkerheten til voldtektsofre!

// Jeg sitter i styret til Grønt Kvinnenettverk, og etter vedtak fattet av landsmøtet i mai i fjor har vi i GK jobbet videre med denne saken. Nå er denne vedtatt av MDG’s landstyre 31. januar etter vårt forslag ( Grønt Kvinnenettverk) og endringsforslag fra Grønn Ungdom. //

Å tie er ikke å samtykke. Miljøpartiet De Grønne krever en endring av straffelovens voldtektsbestemmelse, som tydeliggjøre at å ha sex med noen som ikke samtykker, er ulovlig. Et nei skal være et nei – kun et ja er et ja.

Straffeloven vi har i dag definerer et overgrep kun som “voldtekt” dersom vold eller trusler blir brukt, eller dersom offeret har vært bevisstløs eller av andre grunner vært ute av stand til å motsette seg handlingen. I praksis har dette vist seg å bety at selv når offeret har sagt nei, eller ved andre måter gjort det tydelig at hen ikke ønsker å ha samleie, så har disse tilfellene i beste fall blitt dømt for “grovt uaktsom voldtekt” eller “seksuell handling uten samtykke”, paragrafer med en betydelig lavere strafferamme, og som sidestiller voldtekt med et mindre alvorlig lovbrudd.
aldrigdinskyld
En fersk rapport fra Redd Barna viser en grunnleggende mangel på forståelse hos unge av hva seksuelle overgrep og voldtekt er. Rapporten viser klart at i konkrete tilfeller av voldtekt legger de aller fleste av de som ble spurt mer vekt på ikke­verbal kommunikasjon, fremfor verbal kommunikasjon. Offeret måtte nærmest rope nei for å bli tatt på alvor, og i ettertid hersker det dårlig samvittighet og skam for at hen ikke satte seg mer til motverge. Dette vitner om et stort samfunnsproblem. Vi har en kultur der overgrep bagatelliseres og godtas, anmeldelsesraten er skremmende lav, og henleggelsesraten urovekkende høy. Kun en av ti voldtekter blir anmeldt, og av de anmeldte sakene ender bare to av ti i rettsalen. Kvinner som har opplevd voldtekt varsler om mistro og mistenkeliggjøring fra rettsvesenet. Menn som har opplevd voldtekt snakker vi helst ikke om. Vi trenger langsiktig arbeid på mange områder for å bekjempe en kultur som ikke ser og ikke tar seksuelle overgrep på alvor. Som et ledd i dette arbeidet må vi styrke rettssikkerheten til voldtektsofre og tydeliggjøre at et nei er et nei.

Dagens definisjon av voldtekt i Norge tar ikke voldtektsofre på alvor. Loven krever at det skal ha vært brukt vold eller trusler for at det skal regnes som voldtekt. Dette impliserer at offeret må slåss tilbake, og dermed kanskje sette seg selv i ytterligere fare, for at det skal være tilstrekkelig bevis på at handlingen var ufrivillig. Loven gjenspeiler et utdatert bilde av voldtekt, der overgriperen er en fremmed, voldelig overfallsmann. Realiteten er at de aller fleste voldtektsofre kjenner sin overgriper. Det ikke uvanlig at offeret blir handlingslammet, for eksempel av frykt for at situasjonen skal eskalere, eller av maktesløshet. En person trenger ikke oppføre seg truende, det holder i mange tilfeller å bare være fysisk sterkere eller større. En lovendring vil understreke enkeltindividers rett til å bestemme over egen kropp, og at man skal kunne ha rett til å bli hørt når man sier nei.

Miljøpartiet De Grønne vil derfor utvide voldtektsbestemmelsen i straffeloven, slik at den som skaffer seg seksuell omgang på tross av at partneren har gitt oppriktig samtykke, skal kunne dømmes for voldtekt. En slik endring vil synliggjøre at vi som samfunn respekterer enkeltindividets rett til å bestemme over egen kropp. I tillegg kan endringen ha en holdningsendrende effekt, og samtidig gi politiet et verktøy for å følge opp saker, og sette norsk lovgivning i tråd med internasjonalt regelverk.

Vi fremmer derfor dette forslag til endring av straffeloven § 294:

Nytt ledd d) i gjerningsbeskrivelsen:
d) på annen måte har seksuell omgang med noen som ikke har samtykket til handlingen [eller får personer til å ha ufrivillig seksuell omgang med ?hverandre]. Et samtykke skal gis frivillig, som et resultat av vedkommende persons frie vilje, sett i lys av de omkringliggende omstendigheter