Likestillingsbudsjett

//Innlegg under dagens budsjettbehandling i Akershus fylkesting//

Fylkesordfører,
Jeg vil peke på tre av MDG sine verbalforslag som alle omhandler likestilling.

Akershus mål er et samfunn hvor kvinner og menn har like rettigheter, plikter og muligheter på livets alle områder. Vi er ikke der enda! Derfor kreves det en strategi for hvordan vi skal nå dette målet og i MDG mener vi et likestillingsbudsjett er en av de strategier som vi bør og må jobbe etter.
Velferd skal ikke være en sovepute. Velferd skal være et verktøy til å bygge et likestilt, demokratisk Akershus samfunn fritt fra diskriminering, vold og eksploatering av mennesker og miljø.
Akershus budsjettet som vi skal vedta i løpet av noen timer er det fremste styrende dokumentet som vi vedtar hvert år. En likestilt budsjettprosess betyr at fylkestingets strategier, mål og hensikter med sitt likestillingsarbeid ligger som en naturlig og integrert del i avtaler, føringer og detaljplanlegging.

Fylkeskommunen bør selvsagt i sitt møte med publikum og alle de som treffer våre deler av vår virksomhet – alt ifra her på hovedkontoret til lærere på videregående til bussjåførene i Ruter, ha en service som baseres på en bevisst likestillingstankegang. Det betyr i praksis at alle deler av fylkeskommunens virksomheter må reflektere over konsekvensene. Ka betyr våre handlinger og beslutninger for kvinner og menn, jenter og gutter?
Likestilling handler om virksomhetsutvikling og kvalitetshøyning og dermed et viktig bidrag til innovasjon i virksomhetene. Det kreves et målbevisst arbeid for å stille spørsmålstegn ved, og tørre revurdere, gamle vante tankemønster og ”slik har vi alltid gjort det”. Det handler om å synliggjøre det ”normale” utfra et kjønnsperspektiv og dermed tenke kritisk omkring kjønnsstereotyper, forutsetninger og forandringsarbeid.

Derfor er innføring av et likestillingsbudsjett klokt.