Klimapanelets rapport i Bærum

//Pressemelding i forbindelse med klimapanelet i Bærum idag la frem sin rapport.//

Miljøpartiet De Grønne i Bærum mener at klimapanelets rapport som ble presentert i dag er en god start for det videre klimaarbeidet i Bærum, sier gruppeleder Nikki Schei.

Klimapanelet, under ledelse av Jens Ulltveit-Moe, har forstått hva som er nødvendig å gjøre i Bærum, sier Schei. “Når man får en slik realistisk vurdering av hvilke tiltak som er nødvendig å gjennomføre for å nå kommunens klimamål, da er vi på riktig vei” mener Schei. “At biltrafikken i Bærum er den største kilden til utslipp kan ikke komme som en overraskelse på noen. Tiden da bilen var premissgiveren for utviklingen i Bærum er over! Derfor mener vi i De Grønne at forslagene fra klimapanelet er et godt utgangspunkt for videre arbeid. ”
klimapanel
“I arbeidet med handlingsprogram og budsjettprosessen som vi nå er inne i, kommer vi til å ta med oss de gode innspillene som klimapanelet nå har presentert”, fortsetter Schei. “Vi kommer i den prosessen til å foreslå plassering av ansvaret for gjennomføring av de ulike tiltakene på virksomheter i kommunen og håper selvsagt på bred politisk støtte for dette.” ”Vi ser at Rådmannens forslag i handlingsprogrammet om utfasing av oljefyrer er et meget godt første steg for en mer klimaklok kommune. Mindre bilkjøring i nærheten av skoler støtter vi selvsagt også, tiden er overmoden for at elevene skal få en trygg skolevei med renere luft.

”Vi hadde selvsagt håpet Klimapanelet også ville komme med konkrete forslag på andre viktige områder, som f.eks. gjennomgangstrafikken i Bærum, energiøkonomisering, utnyttelse av flere fornybare energikilder, holdningsskapende arbeid for grønn omstilling i folks hverdag. Derfor kommer vi i MDG å fremme mange fler forslag for at Bærum skal bli den foregangskommunen i det grønne skiftet som den kan bli, avslutter Schei.