Fem grunner

Kampen tetter seg og det handler jo om hvorfor akkurat du i dette valget skal stemme på Miljøpartiet De Grønne. Her kommer fem grunner til hvorfor du som bor i Bærum bør stemme på MDG:

1. Barn og oppvekst

En barnehage er per definisjon en institusjon som er ledet av en førskolelærer. Allikevel har Bærum gitt dispensasjon for hundrevis av ansatte i stillinger som egentlig skulle vært bemannet av personer med pedagogisk utdannelse, til tross for at det finnes kompetente søkere. Bærum MDG vil jobbe for å få bukt med bruken av dispensasjoner, og få tilstrekkelig med fagpersonale inn i barnehagene. Vi sier derfor ja til styrket satsing på det pedagogiske tilbudet i barnehager og ser på muligheter for å gjøre noe tilsvarende innen skolefritidsordningen.

Nei til karakterer i barneskolen
Vi sier nei til prøveprosjekt om å innføre karakterer i barneskolen.

2. Eldreomsorg

Rom for en hjelpende hånd
Vi ønsker et prøveprosjekt i Bærum etter Homeshare-modellen (se www.homeshare.org), der eldre mennesker som bor i egen bolig, settes i kontakt med yngre leietakere. Disse får bo i et rom hos den / de eldre, mot at de hjelper til med husarbeid som f.eks matlaging, innkjøp, rengjøring, hagearbeid, stell av kjæledyr osv. Vi håper at dette tiltaket vil bygge bro mellom generasjoner, gjøre det lettere for eldre som ønsker det å bo i eget hjem, og samtidig hjelpe yngre mennesker å finne husvære i Bærum.

Lotte-modellen
Vi ønsker også at kommunen fortsetter med og utvider tilbudet med brukerstyrt eldreomsorg, den s.k. “Lotte-modellen”

3. Naturvern

Bærum har mange naturtypelokaliteter som er karakterisert som svært viktige eller viktige (A-verdi eller B-verdi). Vi vil jobbe for å gi disse varig, juridisk bindende vern. Kystsonens biologiske mangfold skal bevares og arbeidet med kommunedelplan for kystsonen skal gjenopptas.

Vi vil verne om kulturlandskapet og dyrket mark. Ingen jorder skal ligge brakk, og dyrket mark skal ikke omdisponeres til andre formål.

Store deler av marka i Bærum hogges ned i store hogstfelter. Det blir ofte liggende store kvisthauger, som virker skjemmende og hindrer ferdsel og naturopplevelser. Vi vil verne verdifulle områder i marka mot hogst. Der hogst tillates skal plukkhogst benyttes, og etter hogst skal området fremstå slik at det ikke skjemmer for naturopplevelser.

4. Energi og klima

Vi vil ha en kommunal energijeger som skal hjelpe Bæringer i gang med å hente ut gevinster ved energieffektiviserende tiltak i egen bolig. Energijegeren skal aktivt oppsøke boligeiere. Eldre boliger er en opplagt prioritet. På vinteren kan f.eks bil med termokamera (IR-kamera) effektivt lokalisere hus med indikasjoner på dårlig isolasjon og utpregede kuldebroer. Tilrettelagte forslag til hvordan huseier kan komme videre med forbedringer overleveres. Disse skal inneholde både en hjelp til å søke støtteordninger hos Enova, og veiledning til hvordan finne egnet håndverker og hvordan utarbeide en god kontrakt med håndverker. Dette for å dramatisk senke terskelen for å komme i gang med energibesparende tiltak.

Energieffektivisering er en mix av energibesparende produkter og energibesparende adferd i hjemmet. Energijegeren skal komme med idéer til begge områdene. Energijegeren kan også møte opp på årsmøter i huseierforeninger og informere. Det blir mye opp til energijegeren å finne effektive kommunikasjonskanaler for å oppnå størst besparelser med minst bruk av resurser. Energijegeren skal samarbeide med andre i kommunen som har supplerende kompetanse.

5. Grønn samferdsel

Sykkelen er stort sett henvist til kombinert gang- og sykkelvei, fortau eller veibanen sammen med biler i Bærum. Sammen med fotgjengere må syklistene holde lav fart for trygg passering, noe som gjør sykkelen langt mindre effektiv som transportmiddel enn den kunne vært. Alternativet er å sykle sammen med bilene i veibanen, noe langt fra alle er komfortable med.

Bærum Miljøpartiet De Grønne vil være pådriver for separat, dedikert sykkelvei i Bærum. Første prioritet vil være strekningen gjennom kommunen fra Lysaker til Slependen langs E18. Sykkelveien skal være merket med egen farge på asfalten langs hele strekningen og føres gjennom kryss slik at det aldri vil være tvil om hvor traseen går. Sykkelveiene skal være prioritert ved snørydding og fjerning av grus. For å få flere til å sykle er det helt nødvendig at de har en god opplevelse når de sykler, og ikke må ut med kart og kompass for å finne veien gjennom kommunen! Ikke bare vil flere syklende redusere klimagassutslippene som kommer fra veitrafikken, det vil også gi et bedre lokalmiljø med mindre svevestøv og partikkelforurensing, mindre støy og den fysiske aktiviteten vil gi stor helsegevinst.

Hurtigladestasjoner for elbiler i Bærum
Den mest solgte småbilen i Norge i 2011 ligger an til å bli en elbil (i-MiEV), og det er vi glad for. Vi vil gjøre det enda enklere å velge elbil og vil derfor arbeide for at det blir satt opp hurtigladestasjoner i Bærum.

Foreløpig er det kun en hurtigladestasjon for elbil i Norge (Luravika i Sandnes). Elbilprodusenter fra hele verden går nå sammen om den såkalte CHAdeMO-standarden, som gir 80% lading av moderne elbiler på 20 – 30 minutter. Det er denne typen hurtigladestasjon vi ønsker.

En slik løsning gjør det mulig også for yrkessjåfører som kjører mer enn elbilens rekkevidde på en dag å benytte elbil, med korte pauser for hurtiglading. Vi ser spesielt at dette kan være aktuelt for drosjenæringen og vil derfor søke å plassere hurigladere i kombinasjon med drosjeholdeplassene, men også slik at private kan benytte ladestasjonene. Slike ladestasjoner gjør dessuten store områder vestover tilgjengelig for elbiler som kommer fra området øst for Oslo, og vice versa.

Til sist:
Programmet for Bærum henger veldig tett sammen med vårt program for Akershus, jeg anbefaler på det varmeste å lese det.