Bygg for et ungt Bærum!

Artikkel fra Budstikka idag, 29. oktober.
———————-
Den defensive holdningen som kommunestyrets flertall med Høyre i spissen viser til, er både trist og overraskende.

For å få dette til er vi i Bærum nødt til å bygge tett, slik at hver eneste flate utnyttes best mulig, i nærhet av kollektivtransporten og med flere boliger, ikke minst for ungdom og studenter. Kommunen skal ha et variert tilbud med en rimelig fordeling av boliger, kontorbygg, utleieboliger og selveide borettslag.

Kommunen må ha en overordnet, langsiktig og holdbar plan for all boligbygging og ikke la seg presse av grupperinger som vi har lest i avisene de siste dagene. Et diversert utvalg av boliger skal bygges ut ifra en overordnet plan for hvert enkelt område og med gode muligheter for allmennheten til å være med å påvirke.

Verdifulle grøntområder, kulturhistoriske steder og småhusbebyggelse skal bevares og nærhet til kollektivtransport skal det garanteres for.

Bygg for ungdom isteden for å åpne gågater!
Bygg for ungdom isteden for å åpne gågater!

Når det skal bygges nye boliger må det i større grad tas hensyn til de nye familiestrukturer og at det er flere enslige enn før. Alle i Bærum skal ha de beste forutsetninger for ett godt bomiljø. Derfor må kommunen sørge for at antallet nye boliger øker kraftig de kommende år.

Først og fremst skal flerbostedshus på små flater bygges på allerede ekspropriert landområde. Nærliggende natur skal ikke forsvinne. Hvis det bygges på allerede eksisterende grøntområder skal de erstattes slik at den økologiske balansen og muligheten for rekreasjon ikke blir ødelagt.

Som et krav fra De Grønne vil vi at kommunen fjerner seg fra en arealplanlegging som utgår fra et behov for bruk av bil. Det er like viktig å bygge nye boliger nær kollektivtrafikken som det er å planlegge kollektivtrafikk der det skal bygges nye boliger. Det skal være enkelt å gå og sykle til og fra der man bor og kunne leve uten bil uansett hvor i Bærum man bor. Vi vil planlegge for en fremtid der el-biler har en langt større plass.

Kommunen skal stille høye krav til miljø og energikrav når boliger bygges. Energiforbruket skal være minimalt, byggematerialet tilpasset ethvert miljøkrav, ha et godt utbygd kollektivtilbud og antallet parkeringsplasser skal være lavt. Hustakene i kommunen skal utnyttes til produksjon av fornybar energi, eksempelvis solvarme og solenergi. Her kan Bærum kommune bli en foregangskommune og vise hvordan det skal gjøres.

Alle nye bygg skal være av en såkalt passivhusstandard, dvs. ha ett veldig lavt energiforbruk pr. kvadratmeter. Kommunen skal tilby rådgiving til byggefirmaer og nøye passe på at kravene blir oppfylt. Energi til bruk av oppvarming skal i første rekke være fossilfri fjernvarme.