Ja til folkeavstemning

Er det noen ting som opptar folk flest, så er det hvordan vi har det i vår nære omgivelse, i vår kommune. Derfor er det helt åpenbart at folket skal få lov til å si sitt i det kanskje viktigste spørsmålet som alle i Norge blir berørt av dette året. Skal vi slå oss sammen med en eller flere
nabokommuner?

Bærum kommune er inne i en prosess hvor det føres samtaler med Asker, Røyken og Hurum om en felles storkommune på vestsiden av Oslofjorden. Men, per i dag finnes det nok fler spørsmål enn svar på om dette er veien å gå. Ansvaret for at både kommunestyrepolitikere og innbyggere er tvilende og undrende, det ansvaret ligger hos regjeringen.

I Bærum har det de siste 14 dagene blitt gjennomført fire kafemøter hvor Bærums innbyggere uttrykker sin mening om Bærums fremtid. Alle stiller spørsmålet: Hvilke oppgaver skal en ny storkommune få? Ingen har svar. Her har regjeringen helt åpenbart valgt en merkelig variant av innovasjon. Istedenfor å definere hvilke oppgaver en fremtidig kommune skal ha og deretter organisere seg på en klok måte, snur man saken helt på hodet og sier ‘’Først skal dere slå dere sammen, så skal vi finne ut av hva dere skal løse’’. Er det rart at innbyggere og folkevalgte er
forvirret? Pressebilde

I Miljøpartiet De Grønne mener vi at det er helt åpenbart at det finnes tjenester og måter å organisere kommunen på med en annen struktur enn det vi har i dag. Samferdsel, skole, helse/sykehus og næringsliv er bare fire eksempler på områder hvor det offentlige kan organisere seg på en mye bedre måte enn i dag. Men så lenge som regjeringen ikke forteller oss hva vi faktisk skal gjøre, hvordan skal da de lokale folkevalgte kunne fatte gode beslutninger som er forankret i befolkningen?

Det er slutten av februar, og om fire måneder skal kommunestyret i Bærum fatte et intensjonsvedtak. I dag vet vi ikke en gang om de tre forvaltningsnivåene skal bestå. Blir det fortsatt kommuner, fylkeskommuner og stat, eller skal det bli en regioninndeling? Skal Bærum være en del av Akershus? Kan Bærum alene bli en egen region med fylkeskommunale oppgaver med for eksempel ansvar for videregående skoler, eller må vi bli en stor kommune med de tre andre som man nå prater med, hvorav to ligger i Buskerud?

Vi tror at en endring av kommunestrukturen har noen fordeler. For det første: med økt handlingskraft i de nye kommunene tror vi at demokratiet styrkes. Ikke minst gjelder dette i forholdet til staten. Får man flere oppgaver, får man også mer ressurser å sette inn på tvers av tradisjonelle forvaltningsområder. Dermed kan man levere bedre løsninger, i dag og i fremtiden. Det er svaret på innbyggernes behov.

For det andre må de nye kommunene intensivere det interkommunale samarbeidet. Oslo og kommunene rundt, hvor Bærum er en meget sentral aktør, må bli flinkere til å løse utfordringene innen miljø, arealplanlegging og infrastruktur. Det var en grunn til at verdens land vedtok en felles
klimaavtale i Paris. Noen spørsmål er altfor store og avhengig av hverandre for å løses på lokalt nivå.

Det handler om fremtiden i vårt lokalmiljø, og derfor vil vi i Miljøpartiet De Grønne ha en rådgivende folkeavstemming. Kommunereformen er så viktig at Bærums innbyggere må få mene sitt i en folkeavstemning.

55 milliarder til tog og kollektivsatsing

— Dette var et forslag til nytenking og en radikal satsing på tog- og kollektivutbygging. Ble sendt inn til årsmøtet i Akershus MDG, men ble ikke vedtatt som resolusjon. Og det til tross for at flere av talerne snakket om nytenking, radikale og fremtidsrettet…

//Nå er det på høy tid å gjøre endringer i det statlige eierskapet i Statoil. Derfor går årsmøtet i Akershus MDG inn for å selge 16 % av aksjene, fra 67 til 51 % for å gjøre en sårt nødvendig utbygging av skinnegående kollektivtrafikk.
Penger
Anledningene er flere:
Kollektivtilbudet rundt omkring i Norge trenger en dramatisk oppgradering. Ruter skriver f.eks. at med den veksten de har i dag i det sentrale Østlandsområdet så er kapasiteten sprengt innen 2025, altså 9 år! Et salg av 16 % av Statoils aksjer skulle i dag (4.februar 2016) gi anslagsvis 55 milliarder kroner. Disse pengene skulle øremerkes kollektivsatsing og reell utbygging av togtilbudet.
MDG viser at vi mener alvor ved å sette ord bak vår politikk, fra fossilt uttak til satsing på tog. Det gir ikke noen mening og troverdighet hvis MDG som parti standhaftig forfølger et politisk vedtatt mål om å minske CO2-utslippene og så samtidig tjene penge på investeringer i olje- og gassindustrien.
Videre bidrar det videre til å redusere statens karbonrisiko. Norge har allerede en enorm eksponering mot selskaper innenfor sektorer med høy karbonrisiko. Ikke bare har vi et høyt direkte eierskap i selskaper som Statoil, vi har også et stort direkte eierskap på sokkelen gjennom det statlige oljeselskapet Petoro, store finansielle interesser på norsk sokkel og tunge investeringer i internasjonale fossilselskaper gjennom SPU.

Et nedsalg til 51 % gjør at staten fortsatt har absolutt majoritet og mulighet til å utøve aktivt eierskap,
samt sørge for at kompetanse og arbeidsplasser forblir i Norge. Til sist viser vi finansiell ryddighet. Vi dekker våre investeringer i denne satsingen på tog, uten å ta dette fra andre områder innen nødvendige velferdssatsinger. Vi velger å prioritere en meget utvidet kollektivsatsing og vi tar pengene direkte fra fossilindustrien. Det er grønn politikk i praksis, som dessuten er økonomisk ansvarlig.

Styrk rettssikkerheten til voldtektsofre!

// Jeg sitter i styret til Grønt Kvinnenettverk, og etter vedtak fattet av landsmøtet i mai i fjor har vi i GK jobbet videre med denne saken. Nå er denne vedtatt av MDG’s landstyre 31. januar etter vårt forslag ( Grønt Kvinnenettverk) og endringsforslag fra Grønn Ungdom. //

Å tie er ikke å samtykke. Miljøpartiet De Grønne krever en endring av straffelovens voldtektsbestemmelse, som tydeliggjøre at å ha sex med noen som ikke samtykker, er ulovlig. Et nei skal være et nei – kun et ja er et ja.

Straffeloven vi har i dag definerer et overgrep kun som “voldtekt” dersom vold eller trusler blir brukt, eller dersom offeret har vært bevisstløs eller av andre grunner vært ute av stand til å motsette seg handlingen. I praksis har dette vist seg å bety at selv når offeret har sagt nei, eller ved andre måter gjort det tydelig at hen ikke ønsker å ha samleie, så har disse tilfellene i beste fall blitt dømt for “grovt uaktsom voldtekt” eller “seksuell handling uten samtykke”, paragrafer med en betydelig lavere strafferamme, og som sidestiller voldtekt med et mindre alvorlig lovbrudd.
aldrigdinskyld
En fersk rapport fra Redd Barna viser en grunnleggende mangel på forståelse hos unge av hva seksuelle overgrep og voldtekt er. Rapporten viser klart at i konkrete tilfeller av voldtekt legger de aller fleste av de som ble spurt mer vekt på ikke­verbal kommunikasjon, fremfor verbal kommunikasjon. Offeret måtte nærmest rope nei for å bli tatt på alvor, og i ettertid hersker det dårlig samvittighet og skam for at hen ikke satte seg mer til motverge. Dette vitner om et stort samfunnsproblem. Vi har en kultur der overgrep bagatelliseres og godtas, anmeldelsesraten er skremmende lav, og henleggelsesraten urovekkende høy. Kun en av ti voldtekter blir anmeldt, og av de anmeldte sakene ender bare to av ti i rettsalen. Kvinner som har opplevd voldtekt varsler om mistro og mistenkeliggjøring fra rettsvesenet. Menn som har opplevd voldtekt snakker vi helst ikke om. Vi trenger langsiktig arbeid på mange områder for å bekjempe en kultur som ikke ser og ikke tar seksuelle overgrep på alvor. Som et ledd i dette arbeidet må vi styrke rettssikkerheten til voldtektsofre og tydeliggjøre at et nei er et nei.

Dagens definisjon av voldtekt i Norge tar ikke voldtektsofre på alvor. Loven krever at det skal ha vært brukt vold eller trusler for at det skal regnes som voldtekt. Dette impliserer at offeret må slåss tilbake, og dermed kanskje sette seg selv i ytterligere fare, for at det skal være tilstrekkelig bevis på at handlingen var ufrivillig. Loven gjenspeiler et utdatert bilde av voldtekt, der overgriperen er en fremmed, voldelig overfallsmann. Realiteten er at de aller fleste voldtektsofre kjenner sin overgriper. Det ikke uvanlig at offeret blir handlingslammet, for eksempel av frykt for at situasjonen skal eskalere, eller av maktesløshet. En person trenger ikke oppføre seg truende, det holder i mange tilfeller å bare være fysisk sterkere eller større. En lovendring vil understreke enkeltindividers rett til å bestemme over egen kropp, og at man skal kunne ha rett til å bli hørt når man sier nei.

Miljøpartiet De Grønne vil derfor utvide voldtektsbestemmelsen i straffeloven, slik at den som skaffer seg seksuell omgang på tross av at partneren har gitt oppriktig samtykke, skal kunne dømmes for voldtekt. En slik endring vil synliggjøre at vi som samfunn respekterer enkeltindividets rett til å bestemme over egen kropp. I tillegg kan endringen ha en holdningsendrende effekt, og samtidig gi politiet et verktøy for å følge opp saker, og sette norsk lovgivning i tråd med internasjonalt regelverk.

Vi fremmer derfor dette forslag til endring av straffeloven § 294:

Nytt ledd d) i gjerningsbeskrivelsen:
d) på annen måte har seksuell omgang med noen som ikke har samtykket til handlingen [eller får personer til å ha ufrivillig seksuell omgang med ?hverandre]. Et samtykke skal gis frivillig, som et resultat av vedkommende persons frie vilje, sett i lys av de omkringliggende omstendigheter

Regjeringen som lege

Aldri tidligere har man målt så høye temperaturer på jordkloden. Et alvorlig varsku at kloden vår har feber.
Hva gjør man da med noen som har feber? Jo, normalt sett så pleier man å ta det med ro og ev. bruke noen form av feberdempende medisinering. NASA Global Warming
Men ikke vår lege, altså den norske regjeringen som ifølge seg selv skal basere sin politikk på kunnskap!
Regjeringens svar på dette faktum er det stikk motsatte, vi skal isteden øke feberen ved å utlyse 56 utvinningtillatelser på norsk sokkel.
En lege som behandler sin febersyke patient på en slik måte hadde mistet sin autorisasjon å bedrive som lege og med all rett blitt kalt for kvakksalver!
Rapporten som ble presentert av NASA kan du lese her

Heltene forsvinner….

Det ble en veldig trist start på denne dagen, og en nesten enda tristere start på året!
Først begraves Lemmy Kilmister i Motörhead? på lørdag, så kommer den sjokkerende nyheten at mitt andre storte musikalske ikon David Bowie? også gått bort i kreft.
Disse to herrene har preget vedlig mye av mitt musikalske liv, og gitt inspirasjon, nysgjerrghet og glede. The man who sold the world er fortsatt en av mine absolutte favorittplater, og la grunn til det som ble en fantastisk musikalsk reise. Jeg var t.om. en stor fan av Bowies støyprosjekt i Tin Machine.Lemmy & David Bowie
Verden har blitt fattigere og jeg har blitt eldre… de gamle heltene forsvinner. Takk for alle musikalske høydepunkter gjennom alle år!

Oppsummering fra Bærum kommunestyre

Budsjett i Bærum for 2016 ble vedatt rett før jul Miljøpartiet De Grønne har for første gang på veldig lenge vært med å sette preg på debatten. Vårt alternative budsjett fokuserte på miljø, skole, oppvekst og kultur. Vi forsøkte å korrigere de største svakhetene ved rådmannens forslag, og løfte frem gode grønne saker fra valgprogrammet vårt. Sakene er nå satt på det politiske kartet i Bærum og kan gi større gjennomslag i senere debatter.
MDG fikk med seg flertallet på tre konkrete saker:
Ordning for akselerasjon av solenergianlegg på private hus. skal utredes og behandles politisk
Utfasing av veisalting ble vedtatt.
Aktiv støtte fra Bærum til press på Ruter for at Akershus skal bli en takstsone utredes.
Innlegg
Vi var også en del av flertallet som “reddet” Ståvi barnehage, beholdt Sjøholmen, sikret at Akutthjelpen og “Åpen barnehage” videreføres, sikret oppgradering av Grinimuseet, skaffet midler til trafikksikkerhetstiltak for sykler, hindret dramatisk prisøkning i Nadderudhallen som noen eksempler.

Mange store politiske saker kommer på agendaen i Bærum i 2016. I tillegg vil vi jobbe videre for gjennomslag for de sakene vi lanserte, men tapte i årets budsjettdebatt. Vi vil forsøke å organisere åpne og inkluderende prosesser for å diskutere bl.a:
Kommunereformen, flyktingesituasjon, E18 og samferdsel, Områdereguleringsplaner Fossum, Sandvika øst og Stabekk, videreutvikling av Fornebu, Bekkestua
Rullering av strategiske planer som: Ny miljø og energiplan, næring osv.

Treningsdagbok 2015

Da er det den årlige revisjon. Treningsdagboken for 2015. I år ble det litt lite. En valgkamp med dertil hørende oppfølging hele høsten og det satte stygge spor i treningen.
Når hele denne prosessen endelig ble ferdig, så ble jeg syk. For første gangen på mange år ble jeg syk, skikkelig forkjølet og gikk sånn i over en måned. Det blir det lite trening og kontinuitet av. Derfor er det ikke før i juletider som jeg selv synes jeg har fått opp farten litt. Trening
Synes ellers at golfen i 2015 gikk bra, avsluttet året på 10.8 og føler vel at det akkurat nå hører hjemme.
Nøkkeltall: 28 sykedager, 155 pass, 192 treningstimer. Sammenlignet med i fjor er det ca en uke færre treningstider, men faktisk, litt fler treningstilfeller.
Nesten halvparten har vært lav intensitet, og 21 % høy intensitet. Mesteparten av dette skyldes jo at det var mye golf i sommer som ikke er særlig intervall…. og mye rolig løping etter forkjølelsen. Og, at det ikke ble noe langrennsløp i år. Gjør nye forsøk i 2016.
Men gleder meg veldig til å sette igang for fullt igjen!

De 100 dagene

Etter brakvalget for oss i De Grønne har jeg helt siden da jobbet knallhardt med å utvikle, og ikke minst, forstå politikken i både Bærum og i Akershus fylkesting. Formelt er jeg nå gruppeleder for MDG i kommunestyret i Bærum, og medlem i hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet i fylkestinget. Pluss en hel rekke med andre utvalg og råd. Betyr at dagene er fulle og det er virkelig morsomt. Derfor blir konsekvensen at jeg nå er politiker på heltid for Miljøpartiet De Grønne.
Etter en meget intens høst var det denne uken budsjettbehandlinger i både fylkestinget og i kommunestyret. Hva som bli fokus? Jeg sa noe om det i min budsjett tale til kommunestyret og inledningen ser du under!
Uansett så gleder jeg meg veldig til fortsettelsen, og skal hver uker etter nyttår skrive noe om hva som skjer i vår lille del av verden.20151020_181950_r

——-
Inledningen på budsjett talen i Bærum kommunestyre, onsdagen den 18. desember.

Ordfører! Vi som sitter i denne salen har, hver for oss, alle ambisjoner om å gjøre Bærum til å godt sted å leve, bo, arbeide og trives i . Dagens debatt og denne budsjett behandlingen handler om de politiske valgene kommunestyret tar. Valg som berører livene til de som mottar tjenester, arbeider og bor i kommunen – og har betydning for alle dem som kommer til å bli en del av kommunen vår i fremtiden.
Bærum som kommune har alle muligheter. Vi skal være et laboratorium for forskning og utvikling og vi skal ta i bruk ny kunnskap inn i våre tjenester enda raskere. Vi har mange muligheter både innen helse, skole og byplanlegging. Men vi har også muligheten innenfor energi.

Sist helg vedtok man i Paris en forpliktende klimaavtale. Paris-avtalen er først og fremst et rungende signal om at framtiden blir fossilfri. Verdens nasjoner har i praksis slått fast at når næringsliv og investeringskapital nå skal tenke framover, så må de tenke grønt, Dette bør selvsagt i aller høyeste grad også gjelde oss her i Bærum. Klimaavtalen løser ikke klimakrisen, men er et kraftfullt signal til verden om å kutte utslippene. Nå må Norge gjøre mye, mye mer. Og det fort. Som den klimakloke kommunen som Bærum ønsker å bli, mener derfor vi i Miljøpartiet De Grønne at det er temmelig oppsiktsvekkende at konkrete tiltak, med dertil hørende penger, ikke er nevnt med et eneste ord i posisjons forslag til budsjett. Istedenfor for å begynne med de endringer som en hel verden er helt enig i, også miljøvernministeren, så opplever vi at man mangler tilstrekkelige ambisjoner.

JAAAA!!

// Oppdatering 17.sept: Det ble kommunestyreplass! Yes! //

Vi klarte det! Jeg er bare så utrolig stolt og lykkelig over hva vi i Miljøpartiet De Grønne klarte å få til igår! En oppslutning på 4.2 % på landsbasis, 6.3 % i Bærum og 6.0 % i Akershus – det er nesten uvirkelig så bra det er!NS_RH
For mitt vedkommende blir det nå mange runder med forhandlinger, både kommunalt og i fylkestinget. Joda, der vet jeg at jeg kommer inn, sammen med Kristin Antun og Øyvind Solum – men det er i kveld kl. 19.00 som valgnemnden i Bærum forteller hvem som faktisk får plassene i kommunestyret. Det er noen spennende timer frem til den endelige avgjørelsen.
Så har jeg bestemt meg for en sak. Vi skal i MDG være åpne med hva vi gjør, derfor kommer jeg fortløpende å legge ut informasjon på hvilke saker vi jobber med og hva som blir resultatet. Er det noe som våre velgere er opptatt av, så er det at vi har fått mandatet i å gjøre en forskjell. Da må vi jo selvsagt fortelle hva vi gjør!

Dagen før…

Dette er den siste kvelden i kommunevalgkampen som jeg står som ordførerkandidat for Bærum MDG. Det er spennende, nervepirrende og, faktisk; nå ser jeg frem til at det skal bli ferdig og vi endelig får vite resultatene! Debatt Utdanningsforbundet
Det har vært en meget intens siste måned! Mange debatter, leserinnlegg, kommentarer – og ikke minst – alle møter og diskusjoner med folk som har meninger, tanker og ideer hvordan fremtidens Bærum skal se ut! De møtene er de som gir meg inspirasjon til å holde på. Hvordan kan man skape faktiske muligheter for våre barn, hvordan kan man skape fremtidens fossilfrie næringsliv, hvordan kan man inspirere mennesker til å kjøre mindre bil, hvordan bidrar vi til et samfunn som ikke bare drives av kjøpehysteri, hvordan skaper vi et samfunn hvor vi alle har litt mer tid for hverandre?
De ideene og inspirasjonen har alle jeg har møtt, særdeles den siste måneden, bidratt til. Og det i aller høyeste grad!
Jeg håper selvsagt at du stemmer på oss i De Grønne, men det viktigste er at du stemmer. Det er nemlig du som påvirker det nærmeste du har, stedet og kommunen der du bor!
Godt valg!

De”gærne” partiet – NOT!

Den siste tiden er det spredt så utrolig mange rykter hvor “gærne” partiet – Miljøpartiet De Grønne – jeg stiller som ordførerkandidat i Bærum er. Vi er blitt kalt kommunister, borgerlige, ikke ansvarlige, skal kjøre landet i grøfta osv osv.
IMG_5385 Lokalavisen vår, Budstikka, har som mange andre medier en valgomat. Det viser seg ifølge 8000 personer som tatt denne uformelle testen, at det er vi som er mest i takt med folkemeningen i Bærum.

For meg er det ikke overraskende, men at vi har både bakkekontakt og snakker med folk for å finne ut hva som engasjerer de, det viser nok en gang at en stemme på oss i De Grønne er stemme for hva som engasjerer nå og fremover.

Matematikk er vanskelig Høyre….

// Debattinnlegg i dagens Budstikka på side 2, ennå ikke på nett//

E18-debatten ruller videre og de fleste partiene har klargjort sine standpunkter og argumenter. De viktigste konsekvensene av det enorme veiprosjektet er også godt belyst. Striden nå ser ut til å stå om tall.

Alle partier sier seg enig i at Nye E18 ikke kan ha større kapasitet for biltrafikk enn den eksisterende veien dersom prosjektet skal holde seg innenfor den samferdselsstrategien man er enige om i Osloregionen og innenfor Klimaforliket slik Stortinget forlanger.
3-1-4
Hver gang vi fra Miljøpartiet De Grønne påpeker det åpenbare faktum at den nye veien er planlagt med mye større kapasitet for biltrafikk enn den eksisterende slår Høyre kraftig tilbake og påstår at vi villeder og tar feil.

I Budstikka 26. august tilbyr Høyre en avklaring av fakta med følgende oppsummering.: “Ombyggingen av E18 innebærer tre filer i hver retning. Forbausende likt slik det er i dag”. 3=3 altså. Så tar de med resten av fakta: “I tillegg blir det laget en egen vei for bussen” (som i dag bruker en av de tre filene på E18). Er 3+1 også 3 Høyre? Eller kan vi være enige om at 3+1=4? Og at 4 er mer enn 3?
Til slutt avslører Høyre at de dessuten ønsker i tillegg til kapasitetsøkningen på E18 skal bygges en to-felts lokalvei i den eksisterende E18-traseen. Teller kapasiteten på denne veien ikke med i debatten?

Påstanden om at all denne nye kapasiteten for biltrafikk ikke kommer til å bli brukt til å øke trafikkmengden faller selvsagt på stengrunn.
Høyre slår et slag for etterutdanning av lærere i realfag. Kanskje vi i De Grønne kan foreslå etterutdanning av politikere i regning?

Sommeren

Nå er det valgkamp! Så enkelt kan det sammenfattes. Og så langt går dette aldeles strålende for oss. Mye i Budstikka, siste måling som ga oss 5.5 % , oppslag i Aftenposten og VG er på gang. Pluss mange debatter, det første imorgen om integrasjon og hvordan vi skal få innvandrerkvinner til å stemme! Bærum MDG sitt nettsted!
Sandvika
Ellers har det vært en strålende sommer, tross alt. Mange som klager på været, men ikke jeg! Har som vanlig vært i paradiset i tre uker med bad, svømmeknapper, mat, løping og golf. Akkurat som det skal være spør du meg.
Derfor kort idag – skal legge ut debattinnlegg og den slags etterhvert, ellers finner du hva jeg gjør politisk på nettsiden til Bærum MDG.
Fortsatt god sommer!

6.7 % – jeg sier ikke mer!

Lørdagen den 20.juni publiserer Budstikka (utført av InFact) sin første kommunevalgmåling for Bærum og Asker. Gjett om den ble mottatt med stor glede av oss i De Grønne. 6.7 % oppslutning i Bærum – helt fantastisk!
Budstikka20.juni
Selvfølgelig er dette bare en meningsmåling, men den gir uansett en skikkelig vitamininnsprøytning inn mot ferien – og er veldig god å ha med seg når valgkampen begynner på alvor i august.
Jeg tror at alt flere ser på oss i De Grønne som et skikkelig alternativ. Ikke minst skal vår eneste stortingsrepresentant Rasmus Hansson ha mye av æren for vår fremgang. Hardt arbeid innen de viktigste politiske områdene som miljø og klima viser at forandringer lar seg gjøre. Så får jeg vel personlig stå ut med at desken i Budstikka nå har laget et ‘morsomt’ kallenavn som sikkert blir hengende en stund….
Til sist synes jeg det er veldig hyggelig at vårt søsterparti i Asker fikk 5 % på samme måling. Det betyr at vi i De Grønne på denne målingen samlet får 6.1 % i Vestregionen.

På riktig vei!

I Bærum går vi i Miljøpartiet De Grønne til valg på å skape gode miljøer med ren luft, mindre biltrafikk og effektive kollektivtilbud. Samtidig ser vi at staten planlegger nye veier inn i storbyene som vil føre til økt trafikk. Særdeles gjelder dette utbyggingen av en ny E18 gjennom Bærum og Asker. Derfor har De Grønne foreslått på Stortinget at i stedet for å planlegge for enda mer biltrafikk inn i byene, bør disse milliardene av kroner brukes til kollektiv- og sykkeltiltak. Dette er i tråd med Klimaforliket fra 2012 som stortingsflertallet var enige om.
E18Lysaker
Norge et langstrakt land, og mange steder er bilen nødvendig for å komme seg frem. Derfor ønsker De Grønne å sikre at veiene vi kjører på er tryggest mulig. Vi har foreslått nøyaktig like mye penger til å bedre trafikksikkerheten, framkommelighet og vedlikehold av eksisterende veier som regjeringen. I tillegg tar vi til orde for en kraftig utbygging av elektriske ladestasjoner slik at elbil skal bli et reelt alternativ over hele landet innen 2017.

Derfor er det også vårt ansvar å legge til rette for at det er praktisk mulig for folk å leve gode og sunne liv og samtidig komme seg fra a til b.

Behold gågaten i Sandvika

På formannskapsmøtet den 20.mai vedtok man enstemmig å gå videre med plan for Sandvika Øst. Et av resultatene blir at man kommer til å tillate biltrafikk på gågaten.
Denne gang brukes argumentet ‘’shared space’’, dvs. et aktivt fotgjengerareal med tilrettelegging for kjørsel, som unnskyldning for å åpne gågaten for biltrafikk.
Dette mener vi i De Grønne er en meget dårlig unnskyldning.
I Bærum kommunes energi- og klimaplan står det bl.a.: «På lang sikt bør vi sikte mot at Bærum skal være klimanøytral før 2050. For å oppnå dette kreves betydelige omstillinger og omfattende tiltak. (…)I Bærum står veitrafikk hoveddelen av klimagassutslippene. Og det meste av veitrafikken vår er bærumsgenerert – det vil si
egne innbyggere som kjører fra og til sitt hjem samt trafikk utenfra til og fra virksomheter i Bærum.(…) Dersom Bærum skal redusere klimagassutslipp, er det derfor nødvendig å sette i verk tiltak for å redusere bruk av kjøretøy som bruker fossilt drivstoff – det vil si bensin eller diesel.
Og man avslutter med å si: «Andre virkemidler er å satse på utbygging som reduserer behovet for bilkjøring samt bedring av offentlig kommunikasjon.»

Bærum MDG aksjon i 2012 mot åpningen av gågaten i Sandvika
Bærum MDG aksjonerer mot åpningen av gågaten i Sandvika

Et enstemmig formannskap går altså direkte imot sin egen energi- og klimaplan for å bøte på gamle synder i arealplanleggingen.
Hvis Bærum skal jobbe mot en klimanøytral kommune, må man fatte vedtak som følger den plan som man allerede har vedtatt. Politisk ledelse er forøvrig også en del av Smart City, og i den sammenhengen har ordføreren uttalt: ‘’Gjennom å samarbeide med næringslivet om smarte innovative løsninger skal vi redusere klimagassutslipp og
energibruk.’’

Et levende bymiljø handler om mennesker! De Grønne vil gjøre våre offentlige rom bedre ved å gi mer plass til mennesker, og mindre plass til parkering og bil. Smarte løsninger er ikke å åpne opp for mer biltrafikk av et samlet formannskap. Når beslutningen er helt motsatt av hva man tidligere har vedtatt – da er det rett og slett en kortsiktig og lite gjennomtenkt beslutning som må stoppes. Sandvika skal bli et levende bysentrum! Derfor må bilene holdes unna den eneste gågaten som finnes i bykjernen.

Fotball og troverdighet

De siste dagene har omtrent hele verden, i hvert fall i Europa, diskutert Sepp Blatter, FIFA og tildels norsk fotballs fremste representant Yngve Hallen. At Norge ca 30 timer før avstemning vurderte å stemme på Blatter er helt hårreisende. Ikke minst sett i lyset av Hallens desperate jakt i norsk media på å fremstille seg selv og ledelsen som noen revolusjonærer i kampen mot FIFA de siste timene før votering.
Tyske Bild oppsummer det altfor godt og dette er noe som i aller høyeste grad også sender skygger over norsk fotballs ledelse!

image

Hastverk er lastverk Bærum Høyre

Debattinlegg i dagens (22.mai) Budstikka.

Eirik T. Bøe fra Venstre har et godt og viktig innlegg i Budstikka den 12. mai om hvordan behandlingen av kommuneplanens arealdel har kommet i en demokratisk skvis. Poenget er at arealplanen, som ett av kommunens viktigste styringsverktøy, hører hjemme i valgkampen, ikke på Høyres gruppemøte. Dette er synspunkter vi i Miljøpartiet De Grønne (MDG) støtter fullt ut. Vi støtter Bøe og Venstre i denne saken fordi vinterens debatt i Budstikkas spalter har vist at arealforvaltning og utvikling av boområdene er blant de spørsmålene som Bærums befolkning har sterkest meninger om. Derfor fortjener saken å bli grundig debattert i valgkampen. En åpen debatt blant engasjerte mennesker, det er det ikke noe skummelt med. Det er demokrati. Derfor er vi forundret hvorfor Høyre ønsker å trumfe dette gjennom nå, fire måneder før kommunevalget.
Treet_Sauejordet
I tillegg mangler arealplanforslaget forankring i kommunens visjon og strategi. Det tverrpolitiske initiativet for å utvikle en ny visjon for Bærum mot år 2050 har ikke produsert noen resultater ennå som er debattert og forankret hos Bærums befolkning. Bærum MDG har utviklet en Grønn visjon for Bærum mot 2050. Den er man selvsagt velkommen til å bruke som grunnlag, men denne vil nok frembringe en helt annen arealplan enn den Høyre nå vil presse gjennom i kommunestyret. Heller ikke den nye strategiske næringsplanen er ferdig. Det forslaget fikk både kritikk og mange innspill som påvirker arealplanen direkte og indirekte.

Høyre, det er ikke noe nederlag med en kommunestyreperiode uten en revidert arealplan. Det er derimot pinlig å presse gjennom en dårlig plan på sviktende grunnlag, bare for å ha gjort det.